பேலியோ மூலம் 100 நாட்களில் கணிசமாய் உடல் எடை குறைப்பது எப்படி ?: 100 நாள் பேலியோ (Tamil Edition) Kindle Edition

“பேலியோ மூலம் 100 நாட்களில் கணிசமாய் உடல் எடை குறைப்பது எப்படி ? :  100 நாள் பேலியோ ” 

ரூ.  199 + கூரியர் செலவு தனி …

Continue reading “பேலியோ மூலம் 100 நாட்களில் கணிசமாய் உடல் எடை குறைப்பது எப்படி ?: 100 நாள் பேலியோ (Tamil Edition) Kindle Edition”

ஒரு பேலியோ ஆலோசகரின் குறிப்புக்கள்- 46/ அசிடிட்டி/ஆசிட் ரிஃப்லெக்ஸ்-பேலியோ உணவுமுறை ஒரே தீர்வு. Paleo Diet-Only Remedy / Solution for Acidity/Acid Reflux

அமிலத் தன்மை (Acidity), அமிலப் பின்னோட்ட நோய் (Acid Reflux) மற்றும் இரையக உண்குழலியப் பின்னோட்ட நோய் ( GERD)

உலகில் 40 சதவிகிதத்துக்கும் அதிகமானோர், தங்கள் வாழ்வில் பல முறை சந்திக்கும் பிரச்னை அசிடிட்டி.

Continue reading “ஒரு பேலியோ ஆலோசகரின் குறிப்புக்கள்- 46/ அசிடிட்டி/ஆசிட் ரிஃப்லெக்ஸ்-பேலியோ உணவுமுறை ஒரே தீர்வு. Paleo Diet-Only Remedy / Solution for Acidity/Acid Reflux”