தெரிந்து கொள்ளுங்கள் – மருத்துவக் குறிப்பு – 1/ ஆண் கருத்தடுப்பு சிகிச்சை முறையான Vasectomy – வாசெக்டமி

  • வாசெக்டமி என்பது ஆண் கருத்தடுப்பு சிகிச்சை முறை
  • ஆண் விதைக்கொட்டையில் உருவாகும் விந்துக்களை ஆண் குறி வரை சுமந்து செல்லும் குழாயை வெட்டி, மூடி விடுவதே இந்த முறை.

Continue reading “தெரிந்து கொள்ளுங்கள் – மருத்துவக் குறிப்பு – 1/ ஆண் கருத்தடுப்பு சிகிச்சை முறையான Vasectomy – வாசெக்டமி”